TESTIMONIAL

My son was very sick, he could not complete his studies, we prayed to St Anthony during the novena and in our daily prayers, he became well and completed his Engineering studies and now he is working. We thank St Anthony for his abundant blessings.

Mrs Victoria Richard, Honnavar

Thanksgiving to St Anthony for the smooth purchase of our flat

Lona Joanita Dias, Mumbai

ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯವಾಹಾರಾಚಾ ಮೊಸಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ. ಆಮಿ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಕಡೆ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚಾ ಮಜತಿನ್ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಜಾಲ್ಲೊ ನಷ್ಟ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಜಾಂವ್ ಅರ್ಗಾಂ 

- ಶ್ರೀಮತಿ ಅಸೆನ್ಸಾ ಡಿ, ಗೋವ

ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಯು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಿಸಲಾಯಿತು

ಎಮ್. ಆರ್. ಬ್ರಿಟ್ಟೊ , ಬೆಳಗಾಂವ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚೈಯ್ನಿಚೊ ಬಾಂಗಾರಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ.  ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂ.  ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಕಡೆ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.  ಆಟ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಜಾಪಿಂ ರೀತಿನ್ ಖುರಿಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ.  ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಅರ್ಗಾಂ                                                  

 ಐನೆಶ್  , ಮಂಗ್ಳುರ್

ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚಾ ಮಜತೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಬರಿ ಸೈರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬರ್‍ಯಾ ರಿತಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾ. 

 ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ಗೋಮ್ಸ್, ಮುಂಬೈ

Kindly accept the offering in thanksgiving to St Anthony for all favours granted 

Mrs Leena F. Freitas, Gujarat

Through the intercession of St Anthony I found the lost item 

Mrs Luisa Pereira, Goa

It was suspected to be skin cancer.  We prayed to StAnthony.  Biopsy was done and the report was negative.  Thanks to St Anthony

Margaret Cleary, England

Please accept the cheque as a token of my gratitude to St Anthony for his kind intercession on my behalf 

Mrs R. Kadhiresan , Chennai